Risikostyring er en fast del af projektværktøjskassen. Vi udformer ofte risikoanalyser, før vi igangsætter projekter, for at se, om vi har tænkt tilstrækkeligt i, hvad der kan true projektet og forsøger derfra at indbygge mekanismer i projektets fremgangsmåde til at undgå disse trusler. Efter projektets igangsætning vil risikobilledet udvikle sig og vi vil have behov for løbende at revurdere risikobilledet og træffe beslutninger om risikohåndtering.

Projektleder/programleder har ansvaret for, at der gennemføres risikostyring og at risici bringes til styregruppens bevågenhed. Styregruppen skal tage ansvar for projektets risici og træffe beslutninger om risikohåndtering.

I større projekter og programmer vil risikostyringsopgaven være betydelig og den overordnede projektleder/programlederen kan have behov for at få støtte til at udfylde sit risikostyringsansvar ved at blive støttet af en risk manager. Projektlederen/programlederen har ansvaret for mange styringsområder i projektet/programmet og formaliseret og eksplicit risikostyring er erfaringsmæssigt et af de styringsområder, som har tendens til at blive nedprioriteret, når der bliver travlt med leverancerne.

Risk manager har typisk følgende opgaver i et større projekt/program:

  1. Udarbejde og vedligeholde risikostyringsstrategi for projekt/program
  2. Følge op på risikostyring i delprojekter/projekter i programmet
  3. Vedligeholde risikoregister
  4. Facilitere risikoworkshops og risikoafdækning
  5. Udarbejde risikorapportering til styregruppe og virksomhedens porteføljestyring
  6. Følge op på evt. eksterne leverandørers risikostyring
  7. Udarbejde beslutningsoplæg/indstillinger
  8. Estimere risikoøkonomi
  9. Rådgive projekt-/programleder om risikostyring

Risk manageren er med til at opretholde et vedvarende fokus på risici for projektet/programmet, også i situationer, hvor der er mange issues, indtrufne risici, der skal håndteres. Issues er problemstillinger som er aktualiseret og som skal håndteres. Risici er usikre hændelser, som endnu ikke er indtruffet, men som, hvis de indtræffer, kan få indflydelse på opnåelse af projekt-/programmål. Risikoperspektivet er derfor et perspektiv med en lidt længere horisont end issue-styringen, og fx se på hvilke udfordringer vil vi møde i næste fase, når vi skal implementere, driftsoverdrage, etc. Risici som vi skal forsøge at håndtere, før de indtræffer. Risk manageren kan være med til at fastholde projekt-/programledelsens opmærksomhed på de mere langsigtede udfordringer og undgå at issues oversvømmer risikostyringen.

%d