Jeg kan blandt andet bistå med...

Risk manager

Brug mig som risk manager i dit projekt/program eller porteføljekontor

Risikoanalyse

Jeg kan facilitere risikoanalyse af dit projekt og planlægning af risikohåndtering.

Implementering af risikoprocesser

Jeg kan implementere effektive risikostyringsprocesser og -værktøjer i din projektorganisation

Risikovurdering

Jeg kan foretage 360 grader risikovurdering af  dit projekt og give dig anbefalinger til risikominimering

Jeg kan fungere som risk manager i din projekt-organisation

I større projekter, programmer eller projektporteføljer kan projekt-/programlederen have behov for støtte til risikostyring.

Jeg kan fungere som riskmanager i din projektorganisation og facilitere risikostyring, -dokumentation, -rapportering og -opfølgning.

Jeg kan som risk manager fungere som sparringsparter for projekt-/programledelse og styregrupper ift. opfølgning på risikobillede og modning af beslutninger om risiko-håndteringsstrategier.

Jeg kan udforme risikoanalyser for dine projekter og programmer og styrke beslutnings- og styringsgrundlag

En del projekter bliver igangsat uden, at der er gennemført en tilbudsgående risikoanalyse i samarbejde med projektets aftagere og interessenter. Andre projekter bliver risikoanalyseret som del af en projektopstart, men hvor der ikke følges op på risikoanalysen i takt med, at projektet udvikler sig, nye risici indfinder sig og skal håndteres. Jeg kan hjælpe med at få udformet en solid og dækkende risikoanalyse af dit projekt eller program gennem identifikation og vurdering af risici og planlægning af risikohåndtering. Jeg faciliterer risikoworkshops med relevante projektdeltagere og interessenter i din organisation. Jeg dokumenterer projektets risikobillede og håndteringsstrategi i et risikoregister og jeg kan hjælpe dig med følge op på risici og håndtering.

Jeg kan hjælpe med implementering af risikostyringsprocesser i din projektorganisation

Risikostyring er bevidst og løbende stillingtagen til risici og beslutninger om risikohåndtering.

Risikostyringsprocesser kan være med til at sikre, at I systematisk og kontinuert får opdateret risikobilleder for jeres projekter og programmer og får taget ledelsesmæssig stilling til, hvordan risici skal håndteres. Risikostyring kræver at projekt- og programledere i din projektorganisation har de nødvendige risikoværktøjer, -processer og – kompetence samt, at de udfylde de nødvendige risikoroller i din risikoorganisation. Jeg kan hjælpe med at få implementeret risikoprocesser og værktøjer samt bistå med at kompetenceudvikle projektledelse, PMO, styregrupper og direktion ift til deres risikoroller.

Jeg kan foretage uafhængig ekstern risikovurdering af dit projekt før igangsætning

Jeg kan gennemføre en uafhængig ekstern risikovurdering af dit projekt og give dig anbefalinger til risikominimering, før du igangsætter projektet. Mange projekter bliver igangsat med et skævt scope eller fx uden en retvisende businesscase. Jeg foretager et 360 grader tjek af dit projekt ud fra dokumentation og evt. interviews med interessenter. Jeg afrapporterer risikovurdering og anbefalinger til risikominimering til styregruppe og/eller virksomhedsledelse. Jeg kan foretage opfølgning på risikovurderingen ved at afdække, hvor godt anbefalingerne bliver implementeret i projektet.

Herudover kan jeg bistå med…

  • fungere som risk manager i din it-drifts- og forvaltnings-organisation og følge op på risiko-niveauet i din systemportefølje og mitigeringsplaner.
  • facilitere de nødvendige risikoprocesser i din organisation – ex. risikovurdering af projekt og businesscase før opstart eller risikovurdering af nødlidende projekter.
  • undervise i projekt-, program- og risikostyring for projekt- og programleder samt virksomhedsledelser
  • hvis du betjener dig af eksterne it-leverandører, hjælpe dig med at stille kontraktkrav til og følge op på leverandørernes risikostyring og som risk manger foretage opfølgning på eksterne leverandørers risikostyring
  • bistå med at udarbejde og kvalificere businesscase og risikobudgetter for projekter og programmer
  • etablere og implementere risikorapportering til virksomhedsledelse og bestyrelsesniveau
  • yde sparring og støtte til projekt- og programledere med fokus på risikohåndtering

Kontakt mig

RISK ID

V/ ANDERS FIND

SANKT HANS GADE 24, 4000 ROSKILDE

 
+45 23 36 47 53